Persberichten en Politiek


PSCC politieke Partij Sociaal Cultureel Centrum wil:

 • een sociale samenleving;
 • noodverordeningen die duidelijk, begrijpbaar, zeer kort tijdgebonden met maximale democratische controle, invloed en deze wanneer nodig omgezet worden in democratisch werkbare en gedragen wetgeving;
 • verschil van opvattingen die met elkaar uitgewisseld kunnen worden en ook democratisch geaccepteerd worden;
 • hervormingen binnen EU om een sterker, stabiel, volwaardig en geaccepteerd EU-partner te worden van overige wereldse grootmachten;
 • binnen EU een nieuw EU-land wordt gecreëerd waar migranten kunnen leven, wonen en werken;
 • geen lockdown om economische verslechtering te voorkomen;
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) voor centrale regie van de overheid om de woningcrisis te bestrijden en sterk woningbeleid te maken in relatie tot o.a. klimaat en werkgelegenheid;
 • Kernenergie om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar energie;
 • Suikerbelasting invoeren;
 • Geen discriminatie binnen het voetbal tussen mannen en vrouwen;
 • Gebruik van gerecyclede producten;
 • Meer financiële ruimte voor zorgprofessionals.

Namens het bestuur van PSCC,

Galiek Habieb, partijvoorzitter.

PSCC political Party Social Cultural Center wants to:

- have a social society;

- emergency regulations that are clear, comprehensible, very short in time with maximum democratic control, influence and which, when necessary, are converted into democratically workable and supported legislation;

- that difference of views can be exchanged with each other and is also democratically accepted;

- through reforms within the EU to become a stronger, stable, fully-fledged and accepted EU partner of other worldly great powers;

- a new EU country is created within the EU where migrants can live, reside and work;

- no lockdown to prevent economic deterioration

Ministry of Housing (VROM) for central direction of the government to combat the housing crisis and to develop a strong housing policy in relation to, among other things, climate;

nuclear energy to be able to meet energy demand in the future;

- introduce sugar tax;

No discrimination in football between men and women;

Use of recycled products;

- More financial scope for healthcare professionals.


On behalf of the board of PSCC,

Galiek Habieb, party chairman.

P E R S B E R I C H T
Nederlandse politieke migrantenpartij PSCC Partij Sociaal Cultureel Centrum wil in Suriname:
- een diaspora afdeling binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en of Ministerie van Binnenlandse Zaken;
- de vrijheid van de pers vastleggen in de wet:
Goede journalistiek kan alleen in volle vrijheid en onafhankelijkheid verricht worden. De vrijheid van de pers is essentieel.
Media spelen een uiterst belangrijke rol in onze samenleving, op veel manieren en op een groot aantal platforms. Zij controleren gezag en organisaties, instituties en bedrijven. Ze spelen een belangrijke rol in het democratische proces in onze samenleving;
- een internationaal hoogwaardig en erkend universiteit.

Namens het bestuur van PSCC en met vriendelijke groet,

Galiek Habieb, partijvoorzitter PSCC